Tyler, The Creator - Pimp Slap

My window is a book and I'm a fuckin' crook
Stealin' phones to call home but the line is off the hook
And if my mother answer, I'll ask her
What sh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.