Tyler, The Creator - Commercial

My life, screw it with a drunk bitch
Like what the fuck are we doin'
We kissin', I'm weezing, it's time to play Tetris
I play piano, jack off I'm a...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.