Snoop Dogg - My Own Way

Bank accounts big cars
Living good like a movie star
My mama house ain't in the hood no more
I moved her out to ?
But it's a trip dog 'cause I am ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.