Baby Bash - Roller Coaster Ride

Baby Bash, Mikael,
What is it?

Your body's like a rollercoaster
My favorite attraction let me get closer,
You're the drug I got addicted
This t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.