Kirk Franklin - Something About the Name Jesus, Pt. 2

Gather 'round and let me tell you 'bout Jesus
See this world, they don't know nothing 'bout Jesus
You can try but there's nobody like Jesus
Son of ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.