Mary Mary - Blind

[Chorus]
Your love is blind
Oh oh oh oh oh oh oh oh
And you got it you got it
You got it for me
Your love is blind
Oh oh oh oh oh oh oh oh
An...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.