Green River Ordinance - Dancing Shoes

Put on your old black dress
And grab your dancing shoes
Head out to the old bar Rose
And we'll dance away our blues

Spent all week waiting
Now my min...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.