Skrillex - With You, Friends (Long Drive)

Please tell my lover I'm down on my knees,
And I really really miss you

Oh, I love you (You, you, you)

All I love, all my love.

(All my love)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.