Hayes Carll - KMAG YOYO

Well, daddy joined the Air Force
Said, it was a good source
Danger, love, and money, but it only led to divorce
Ended up in Abilene
Working at a D...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.