Kristian Stanfill - Be with You Forever

Oh, what full and perfect peace
Oh, what mystery divine
You're the love which cannot cease
I am Your's and You are mine

I am Your's and You are mine ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.