Kristian Stanfill - We Glorify Your Name

Love and mercy for the ones who call upon the Lord
Call upon the Lord
Strength and rescue for the ones who call upon the Lord
Call upon the Lord
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.