Rolf Zuckowski - Kinder Macht Euch Startbereit (Das Sternenschiff)

Kinder macht euch startbereit
Für die Reise durch die Zeit
Bald ist unser Sternenschiff
Fest in eurem Griff

Kinder macht euch startbereit
Schei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.