T.I. - Poppin Bottles

Aye my section in the club, Remy, Rose
When you're all ready say go, okay
Everybody pop a bottle, make that thing go pop!
Everybody pop a bottle, m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.