Soulja Boy - Boom

BOOM! All I do is stunt, all I-all I do is stunt

Y'knahmsayin man? All the girls love me man
Pretty Boys in the building, I got millions
Told her...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.