Deadmau5 - Raise Your Weapon

Rippin' my heart was so easy, so easy
Launch your assault now, take it easy
Raise your weapon, raise your weapon,
One word and it's over

Rippin' thro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.