Lil Wayne - I'm Single

Uh, camo shorts and bubble kush
We can talk, she rather fuss
This and that 'bout such and such
Damn, where is the fuckin' trust?
I'm tired of the ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.