Ludacris - All the Way Turned Up

I wake up and got four or five bitches in the bed
Smokin weed, Drinkin liquor by da keg
I was born an O.G. if yaint heard about me
I put four or fi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.