Pitbull - Watagatapitusberry

Ani con cranberry
I'm feelin so dirty
Baby u spaghetti
Lets go I'm ready
Tirame por el blackberry
Vamos no en el ferri
Be happy don't worry

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.