Trey Songz - Made to Be Together

Sun won't shine shine
No more glow no
The star of mine, mine
Is my star no more.
I did you wrong but this I know.
Come keep me warm please,
Girl I'm s...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.