Frauenarzt - Disco Pogo

Was ist los? Es ist Party angesagt!

Die Saison ist eröffnet, es ist ein wahres Spektakel
Denn alle komm'n weil es abgeht
Das ist 'ne riesengroße ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.