Brendan James - Nothing For Granted

Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh

Leave your worries,
Leave your fears,
Leave the doubt you're holding dear
Leave them there love, by the door, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.