Usher - Somebody to Love

Oh, oh, for you I'd write a symphony
I'd tell the violin
"It's time to sink or swim"
Watch 'em play for ya

For you I'd be, whoa, oh
Running a t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.