The Rosenberg Trio - Coquette

Hear me, why you keep fooling
Little coquette, making fun of the one who loves you
Breaking hearts you are ruling
Little coquette, true hearts tend...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.