The Rosenberg Trio - In a Sentimental Mood

In A Sentimental Mood
I can see the stars come thru my room
While your loving attitude
Is like a flame that lights the gloom
On the wings of ev'r...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.