Madonna - Rainbow Tour

(Peron:)
People of Europe, I send you the Rainbow of Argentina
(Che:)
Spain has fallen to the charms of Evita
She can do what she likes, it doesn'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.