Bun B - Rock Bottom

Damn, it can't get no worse than this 'cause I done hit rock bottom
I'mma get up on a muthafuckin' sack and a big ass bottle to solve all my problems...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.