David Guetta - I Wanna Go Crazy

Lets go

I wanna go to Ibiza (lets go)
I wanna go to Argentina (lets go)
Yeah I wanna go and dance (d-d-dance)
I wanna dance in Paris France (lets go)...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.