Plies - Kitty Kitty

If you a bad lit
Kitty kitty and
You see me in
The streets or in
The club
And you tryna
Get my
Attention just
Pur

Here kitty kitty...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.