Kaskade - Don't Stop Dancing

Don't stop dancing, girl
Don't stop dancing, girl
Don't stop dancing, girl
Don't stop dancing, girl

World outside you
We'll let you in
To shar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.