Rick Ross - Do This Sh*t Again

Big bikes, switch lanes
When we hit the town, yeah it's going down
Po' up 'til we toe up, but the party never end
Then wake up tomorrow we gon' do ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.