Ashanti - Hey Baby (After the Club)

Hey baby, (baby) tell me whatchu wanna do (whatchu wanna do)
Ooh baby, (baby) 'cause I could give the world to you (the world to you)

Hey baby, (b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.