Robin Thicke - It's in the Mornin

I'm in the mood for lovin'
We'll be touchin',
We'll be huggin'
I'm in the mood for lovin'
We'll get into

It's in the morning I wanna touch
It's in th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.