Kanye west - Good morning

Uh, good morning

Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh
Mr. by-his-self-he-so-impressed
I mean, damn, did you even see the test
You got D's moth...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.