Alex Gaudino - I Love Rock and Roll

Singing I love rock 'n' roll so, put another dime in the jukebox, baby!
I love rock 'n' roll so, put another dime in the jukebox, baby!
I love roc...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.