Jim Cummings - Up, Down and Touch the Ground

When I up, down and touch the ground
It puts me in the mood,
Up, down and touch the ground
In the mood for food

I am stout, round and I have fou...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.