Gabriella - Gotta Go My Own Way

Troy, listen

I gotta say what's on my mind
Something about us
Doesn't seem right these days

Life keeps getting in the way
Whenever we try, so...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.