Fred Hammond - Lord How I Love You

Lord my heart is yours
It all belongs to you
I give you all the glory
Yes, I love you
I worship and adore
I'm gonna to tell you more
Oh oh, Lord how m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.