Fred Hammond - Best Thing That Ever Happened

This Gift to you I bring, a simple offering
Of praise to you I sing
My grateful heart today, with joy it gives you thanks
You're the truth that lig...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.