Wax Tailor - Say Yes

Come on, wax tailor
Wax tailor on the beat once again
State of mind for the bland
Check it out, say yes, say yes, say yes!

Say yes if you think ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.