The Letter Black - Hanging on by a Thread

My past has followed me and
I just can't get away
I'm not the same as I was
Leaving my disarray

Take me just as I am
(I'm broken down)
Pull me into y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.