Guerilla Maab - I's a Playa

Chilling with my vatos, sitting back smoking on some vlahoes
Peeping out all of the bitches, creeping up with the dub club carro
Like a jalepeno, ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.