WhoMadeWho - Keep Me in My Plane

Watch a movie i've seen five times before
Falling asleep with my head
On the emergency door

Food tastes good at fifty thousand feet
Red wine and...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.