Charlie Robison - Middle of the Night

Well, there's a woman in the corner sittin' all alone
The barkeep's talkin' on the bar payphone
There's a couple on the dance floor, trippin' on the l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.