George Nozuka - Hurting child

In the middle of the night,
No one heard the boy
Who cried himself to sleep
Didn't care about himself 'cause he
Hurt too much, he was hurt too much
An...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.