The-Dream - Walkin' on the Moon

Hello (hello)
Hello (hello, hello)
Hello? (hello?)

Is there anybody up here?
(Hello?) Welcome
Two-thousand-eighty-five, twenty-eighty-five, th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.