S - I Believe

Ohhhh, baby, ohhhhhh, hmmmmm
(slow beat)
[Verse 1:]
We don't have to rush it baby let's slow it down
We've got plenty of time to fool around
If y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.