Django Reinhardt - Don't Worry 'Bout Me (Disc 03)

Don't worry 'bout me
I'll get along
Forget about me
Just be happy my love

Let's say that our little show is over
And so the story ends
Why not...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.