Rihanna - Say It

You should tell me what's buggin' you
And I'm a tell ya 'bout me ('Bout me)
You should tell me your deepest thoughts
And I'mma make it easy (Easy)
You...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.