Rihanna - Question Existing

Take off my shirt
Loosen the buttons and undo my skirt,
Stare at myself in the mirror
Pick me apart piece by piece,
Sorrow decrease
Pressure release, ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.