Green River Ordinance - Goodbye L.A.

Goodbye L.A.
Goodbye L.A.

I never thought I'd be the one here waiting
I never saw the signs
California in the rear-view mirror this time
Everybody's ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.